+90 362 312 1920

Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası

Yazar: | Tarih: 2 Mart 2018

Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası

Amaç ve Kapsam

Bu belge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ağına bağlı sunucu bilgisayarlar üzerinde birimler (OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren akademik ve idari tüzel kişilikler) tarafından kullanılan bilişim kaynaklarının ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kısaltma ve Tanımlar

OMÜ Bilişim Kaynakları

Mülkiyet hakları OMÜ'ye ait olan, OMÜ tarafından lisanslanan/kiralanan ya da OMÜ tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, donanımı, yazılımı ve servisleri "OMÜ Bilişim Kaynağı" olarak tanımlıdır.

OMÜ Bilişim Kaynakları Kullanıcıları

OMÜ Bilişim Kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak belirlenen özel ve tüzel kişilerdir.

Temel kullanım

OMÜ Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımı "Temel Kullanım" olarak tanımlanır.

BİDB

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BAUM

Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel İlkeler

 1. OMÜ Bilişim Kaynakları, Temel Kullanım kapsamındaki ihtiyaçları için hizmet vermektedir. Bu kaynakların israfından kaçınılmalıdır. Geçerli lisanslara ve sözleşmelere uygun olarak ve OMÜ'nün misyonunu desteklemek amacıyla kullanılmalıdır.

 2. OMÜ Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler;

  • Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ve mahremiyetini korumalı
  • Kaynakların adil olarak paylaştırılmasını sağlamalı
  • Kaynağa yönelik tehditleri en aza indirebilmek için risk düzeylerine göre güvenlik önlemlerini almalı
  • Kritik olma düzeyine göre kaynakları yedeklemeli
  • Güvenliği ilgilendiren durumlarda kanıt özelliği taşıyabilecek bilgileri kaynakları kullananların kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak düzende tutmalı
 3. OMÜ Bilişim Kaynakları Kullanıcıları, kaynakları kullanırken OMÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları’na uymak zorundadır.

 4. OMÜ Bilişim Kaynakları; OMÜ yönetiminin yetkilendirdiği makamlarca belirlenmiş kurallar ve yönergeler çerçevesinde, yetkinin veriliş amacını aşmayacak şekilde kullanılmalıdır.

 5. OMÜ Bilişim Kaynaklarının;

  • Kullanım hakkını, doğrudan ya da dolaylı olarak devretmek ya da kiralamak
  • Ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik kullanımları

   için rektörlük makamından izin alınmalıdır.

 6. OMÜ Bilişim Kaynakları,

  • Hizmete özel bilgi kaynaklarını yetkisiz ve/veya izinsiz olarak diğer kişilere/kuruluşlara dağıtmak amacıyla,
  • OMÜ'ye veya diğer kişilere/kuruluşlara ait bilgilere ve kaynaklara (bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya yetkisiz erişim sağlamak amacıyla,
  • Diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunmak amacıyla,
  • Kaynaklara zarar vermek veya kaynakların güvenliğini tehdit etmek amacıyla

  kullanılmamalıdır.

 7. OMÜ Bilişim Kaynakları,

  • Genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, iletmek,
  • Siyasi propaganda yapmak,
  • Rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) göndermek amacıyla kullanılmamalıdır.
 8. "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, Genel İlkelere aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.

Yetki ve Sorumluluklar

 1. Üniversitede İnternet ağının kurulum ve işletmesine ait yetki ve sorumluluk BİDB’ye aittir. BİDB; akademik, idari, eğitim ve araştırma amaçları doğrultusunda bölüm ve birimlerin bilişim kaynaklarına ulaşabilmelerini sağlamak üzere oluşturulan altyapıyı kurmak, işletmek ve güncellemekle sorumludur.

  BİDB, bölüm ve birimlerde tespit edilen ana ağ erişim noktalarını kurar, bilgi işlem merkezi ile iletişimi için gerekli kablolama faaliyetlerini yürütür, bu noktalara kullanıcıların bağlanabilmesi için gerekli ağ anahtarlama cihazlarını temin eder ve yerleştirir. Sistemi teknik düzeyde planlama ve uygulama sorumluluk ve yetkisi BİDB'dedir. BİDB, kendi kurduğu ana erişim noktaları dışında kalan mekanlarda kurulan izinsiz bağlantılarından sorumlu değildir; bunlar bağlantıyı kuran birimin kendi sorumluluğundadır.Ancak BİDB gereken durumlarda ve istek üzerine danışmanlık hizmeti verebilir.

 2. Üniversite bilişim kaynakları kullanıcıları, Üniversite sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen kullanıcı kodu/parola ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, Üniversite bilişim kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen Üniversite bilişim kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere karşı birebir kendileri sorumludur.

 3. Üniversite Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, Üniversite bilişim kaynakları kullanımı hakkında genel kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru mekanizmaları ile kullanıcılar bilgilendirilir.

Uygulama ve Yaptırımlar

Tüm kullanıcıların, OMÜ Bilişim kaynaklarını, yasalara veya politikalara aykırı veya ağ hizmet performansını olumsuz yönde etkileyebilecek bir biçimde kullanması yasaklanmıştır. Kabul Edilemez Kullanım örnekleri arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlar bulunur:

 • Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak,
 • Başkalarına veya Üniversiteye ait teçhizat, yazılım veya verilerin tahrip veya hasar görmesine yol açan faaliyetlerde bulunmak,
 • OMÜ Bilişim Kaynakları'nın bilgi güvenliği denetimlerini engellemek,
 • Kasıtlı olarak kötü amaçlı yazılım yüklemek,
 • Başkalarının meşru bilgi işlem faaliyetlerini engellemek,
 • Hesapların, erişim kodlarının, parolaların veya kimlik numaralarının yetkisiz kullanımı,
 • Sistemlerin ve ağların yetkisiz kullanımı,
 • Bilişim kaynakları üzerinden maddi kazanç sağlanması,
 • İletişimlerin izinsiz izlenmesi.

Bu liste eksik veya kapsamlı değildir. Yasaklanan eylemler için örnekler vermektedir. OMÜ Bilişim Kaynakları'nın kabul edilebilir kullanımı konusunda daha ayrıntılı açıklama ve yardım için BİDB ile iletişime geçilmelidir.

Referanslar